Algemene voorwaarden

Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten
Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten, gevestigd te Utrecht.
 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. De maatschap: Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten, gevestigd te Utrecht.
 2. Cliënt: contractspartij van de maatschap Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten.
 3. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van de een beroep of bedrijf.
 4. Het kantoor: de maatschap Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten en – zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk – de aan de maatschap verbonden natuurlijke personen, eenmanszaken en rechtpersonen, die door haar bij de uitoefening van de opdrachten van cliënten worden ingeschakeld.
 5. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten als sub 6 en 7 bedoeld – het kantoor voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 6. Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
 7. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

 

 1. Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht, tussen het kantoor en de cliënt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

 

 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door het kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en door (juridisch) medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.
 2. De cliënt stemt ermee in, dat het kantoor de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:402 lid 2 BW wordt uitgesloten.

 

 1. Declaratie

 

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Verrichte werkzaamheden kunnen indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 3. Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen, uiteraard ook alvorens werkzaamheden aan te vangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de oudste declaratie.
 4. Het kantoor is gerechtigd het tijdevenredige honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. Indien sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de cliënt, indien deze consument is, het recht de overeenkomst te ontbinden. Van dit ontbindingsrecht dient gebruik te worden gemaakt binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven.
 5. In de zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde van dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

 

 1. Betaling

 

 1. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van het kantoor of de betreffende daarmee gelieerde stichtingen derdengelden gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur en/of notariaat ter zake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
 2. Betaling van declaraties van het kantoor dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 3. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering, met een minimum van 10% van de openstaande declaraties, ten laste van de cliënt.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft c.q. dekking biedt
 2. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkoming van deze derden niet aansprakelijk.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van het kantoor en/of van haar leidinggevende al dan niet ondergeschikten.

 

 1. Geschillen

 

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Utrecht. Niettemin heeft het kantoor het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtgever .

 

 1. Vertalingen

 

In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.