Algemene voorwaarden

Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten, gevestigd te Utrecht.

 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. De maatschap: Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten, gevestigd te Utrecht.
 2. Cliënt: contractspartij van de maatschap Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten.
 3. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van de een beroep of bedrijf.
 4. Het kantoor: de maatschap Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten en – zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk – de aan de maatschap verbonden natuurlijke personen, eenmanszaken en rechtpersonen, die door haar bij de uitoefening van de opdrachten van cliënten worden ingeschakeld.
 5. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten als sub 6 en 7 bedoeld – het kantoor voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 6. Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
 7. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

 

 1. Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht, tussen het kantoor en de cliënt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

 

 1. Van Schaik Van Elst Van Dam advocaten is een kostenmaatschap waarin de advocaten ieder voor eigen rekening, risico en verantwoording werkzaam zijn. Alle opdrachten worden uitsluitend met de advocaat, als opdrachtnemer, aangegaan
 2. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door de desbetreffende advocaat is aanvaard.
 3. De cliënt stemt ermee in, dat de advocaat de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:402 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 1. Declaratie

 

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Verrichte werkzaamheden kunnen indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 3. Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen, uiteraard ook alvorens werkzaamheden aan te vangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de oudste declaratie.
 4. Het kantoor is gerechtigd het tijdevenredige honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. Indien sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de cliënt, indien deze consument is, het recht de overeenkomst te ontbinden. Van dit ontbindingsrecht dient gebruik te worden gemaakt binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven.
 5. In de zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde van dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

 

 1. Betaling

 

 1. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van het kantoor of de betreffende daarmee gelieerde stichtingen derdengelden gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur en/of notariaat ter zake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
 2. Betaling van declaraties van het kantoor dient te gebeuren binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 3. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering, met een minimum van 10% van de openstaande declaraties, ten laste van de cliënt.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft c.q. dekking biedt
 2. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkoming van deze derden niet aansprakelijk.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van het kantoor en/of van haar leidinggevende al dan niet ondergeschikten.

 

 1. Geschillen

 

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Utrecht. Niettemin heeft het kantoor het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtgever .

 

 1. Vertalingen

 

In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

 

 

PRIVACY STATEMENT VAN SCHAIK VAN ELST VAN DAM ADVOCATEN

 

Van Schaik Van Elst Van Advocaten behandelt voor haar cliënten strafzaken (en hiermee nauw verwante zaken zoals ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen) en bestuursrechtzaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand en op betalende basis. De bij Van Schaik Van Elst Van Dam Advocaten werkzame advocaten zijn gebonden aan de Advocatenwet en de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten (zie www.advocatenorde.nl). Op basis van deze regelgeving zijn wij gebonden aan de geheimhouding van uw persoonsgegevens (hierna ook : gegevens).

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de persoonsgegevens die wij gebruiken, waarom en wanneer wij daarvan gebruik maken, hoe lang wij die gegevens bewaren en met wie wij uw persoonsgegevens delen. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen : AVG).

Op alle overeenkomsten die wij met cliënten sluiten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Van Schaik Van Elst Van Dam Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AGV neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van Schaik Van Elst Van Dam Advocaten verwerkt.

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens naast van u van diverse instanties zoals onder andere de politie, het openbaar ministerie, gerechtelijke instanties, de belastingdienst, de raad voor rechtsbijstand en de reclassering. Deze persoonsgegevens betreffen : uw naam, adres(sen), woonplaats, telefoonnummer(s) en mailadres(sen), uw Burgerservicenummer, uw ID gegevens (paspoort of rijbewijs) en uw financiële gegevens. Er kan ook sprake zijn van het bewaren en verwerken van bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld die te maken hebben met ras of etniciteit, politieke voorkeur, genetische gegevens, medische gegevens, biometrische gegevens en seksuele voorkeur of gedrag. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is zowel een wettelijke verplichting als een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u te sluiten.

Van Schaik Van Elst Van Dam Advocaten verwerkt deze persoonsgegevens om juridische diensten aan te kunnen bieden, het voeren van gerechtelijke procedures, het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand, het innen van declaraties, het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, bemiddelen, verwijzen of om met u te kunnen communiceren.

Van Schaik Van Elst Van Dam Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met in achtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat of wanneer daar een wettelijke verplichting toe bestaat, zoals noodzakelijke verstrekking aan gerechtelijke instanties, de raad voor rechtsbijstand, de belastingdienst, de reclassering, de politie of het openbaar ministerie. Maar ook bij het inschakelen van een derde partij zoals een IT-leverancier, welke uw gegevens bewaard en verwerkt. In het laatste geval maakt Van Schaik Van Elst Van Dam Advocaten specifiek gebruik van de cloudapplicatie Basenet, waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Van Schaik Van Elst Van Dam bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

UW PRIVACY RECHTEN

 

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn van u persoonlijk en daarom heeft u de volgende rechten:

 • Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder genoemde toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van Schaik Van Elst Van Dam Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

 • Ten einde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken of op een andere wijze van uw hierboven genoemde rechten gebruik wenst te maken, vragen wij u ter verificatie een kopie te overleggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met afgeschermde pasfoto en BSN. Van Schaik Van Elst Van Dam Advocaten neemt alleen verzoek in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld maar uiteraard ook bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacystatement, kunt u richten aan:

 

Van Schaik Van Elst Van Dam Advocaten

mail@sed-advocaten.nl

Catharijnesingel 70

3511 GM  Utrecht

030-7530771

 

 

 

Van Schaik Van Elst Van Dam Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website (www.sed-advocaten.nl) gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

 

Dit privacy statement is op d.d. 25 mei 2018 vastgesteld en in werking getreden.